Obchodní podmínky 2021 archiv

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

verze 1/2021

obchodní společnosti

DPFS trust s.r.o.

se sídlem Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

identifikační číslo: 09608486

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338788

dále také jen „prodávající

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.valknut.cz

telefonní kontakt: 725 859 205

e-mail: info@valknut.cz

 

 

Adresa provozovny a korespondenční adresa:

DPFS trust s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
Hořice 50801
Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin

 

Pro účely těchto obchodních podmínek bude dále provozovna shora uvedená uváděna jako „Provozovna“.

Příjem elektronických objednávek a provozních dotazů je 24 hodin denně na adresách výše uváděných.

 

PREAMBULE

 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST UPLATNĚNÍ VÝLUKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: společnost DPFS trust s.r.o. si tímto dovoluje informovat své zákazníky, že vzhledem dodávanému sortimentu zboží - potravinové a výživové doplňky - se mohou mezi prodávaným zbožím vyskytnout i výrobky podléhající rychlé zkáze, jakož i výrobky sypké a výrobky balené v hygienických obalech (potraviny) a může tak nastat situace, že se uplatní výjimka předpokládaná § 1837 písm. e) a g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tj. v případě, kdy objednávka bude učiněna na zboží podléhající rychlé zkáze, nebo pokud dojde k tomu, že dodané zboží bude po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či vyňato z hygienického obalu (veškeré obaly jsou neprodyšně zataveny ve vakuu a porušením obalu dojde ke znehodnocení zboží), nebude možné využít práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dní, jak je toto právo detailně popsáno v článku 8 těchto obchodních podmínek.

 

Práva kupujících vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou shora uvedenými ujednáními dotčena.

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.valknut.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

  1. Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon na ochranu spotřebitele“) a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)

 

  1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

 

  1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.

 

  1. Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo možné vzájemný smluvní vztah založit.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.

 

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen nejméně uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě.

 

2.4.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek (nepravdivě uvedené údaje, porušení povinnosti mlčenlivosti, zpřístupnění uživatelského účtu třetím osobám) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.     SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (§1811 a §1820 občanského zákoníku) A SDĚLENÍ VE SMYSLU § 1826 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

3.1.    DPFS trust s.r.o. sděluje před tím, než spotřebiteli učiní závaznou nabídku, v souladu s ust. § 1811 a ust. § 1820 občanského zákoníku, jakož i ve smyslu § 1826 občanského zákoníku, následující:

 

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (zejména internetové připojení, telefonní hovory) se neliší od základní sazby;

 • náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám;

 • vyjma situace předvídané čl. 5.7, resp. 5.8 obchodních podmínek prodávající nepožaduje od spotřebitele zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby;

 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou;

 • informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží;

 • ceny zboží, případně způsob jejich výpočtu, jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem;

 • náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy a jsou uvedeny vždy odděleně od ceny zboží. Prodávající upozorňuje, že uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky;

 • způsob platby a způsob dodání zboží kupující volí v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;

 • práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na webovém rozhraní;

 • záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy;

 • kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, jež běží ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Bližší podmínky využití práva na odstoupení jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek;

 • kupující nemůže odstoupit od smlouvy

  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 • kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

 • kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná, spotřebiteli je v rámci potvrzení objednávky prodávajícím zaslána rekapitulace obsahu objednávky;

 • jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách, včetně možností zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky (čl. 2 a čl. 4 obchodních podmínek);

 • prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

4.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, popis), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

  2. Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu (tlačítko) „Vložit do košíku“. Po vložení zboží do košíku je kupujícímu umožněno pokračovat v nákupu dalšího zboží, nebo přejít k objednávce zboží prostřednictvím tlačítka „přejít do košíku“. Zboží z košíku objedná kupující následovně: v prvním kroku potvrdí zboží v nákupním košíku, následně zvolí způsob dopravy a platby, doplní informace ke své osobě – v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka či zákazníka bez registrace se buď přihlásí do svého uživatelského účtu či zadá údaje ke své osobě (jméno, příjmení, fakturační, resp. dodací adresu, e-mail, telefon) a takto vyplněnou objednávku potvrdí k odeslání prostřednictvím tlačítka „odeslat objednávku“ („odeslat objednávku zavazující k platbě“). Mezi jednotlivými body objednacího formuláře se pohybuje prostřednictvím volby „pokračovat na další krok“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 • objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností,

 • ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků,

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

 • základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit,

 • obchodní podmínky ke stažení či k vytištění

 • Informaci o zpracování osobních údajů (dále společně jen jako „objednávka“).

 

  1. V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby (tlačítka) „pokračovat“, či volby (tlačítka) „zpět“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit zboží, dopravu nebo způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V rámci procesu objednání je kupujícímu k dispozici rovněž telefonická podpora.

 

  1. Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující před dokončením objednávky povinen se podrobně seznámit. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí odkaz na Obchodní podmínky a na Informaci o zpracování s tím, že kupujícímu je umožněno oba dokumenty buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, jakož i že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování, zásady zpracování osobních údajů.

 

  1. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), že obdržel objednávku a zrekapituluje její obsah. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména vyšší množství zboží, vyšší hodnota zboží, vyšší celková kupní cena zboží, vyšší předpokládané náklady na dopravu, poptávka po zboží hůře dostupném či běžně neobjednávaném,…) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celé kupní ceny za zboží ve smyslu čl. 5.7, resp. 5.8 obchodních podmínek.

 

  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (kupní smlouva je uzavřena) doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Oznámením  o přijetí objednávky je kupní smlouva uzavřena, není–li v oznámení vyžadováno ze strany prodávajícího dodatečné potvrzení ve smyslu čl. 4.5 těchto obchodních podmínek. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

 

  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

 

  1. Kupující je oprávněn zrušit objednávku (dokud ještě nebyla prodávajícím akceptována), resp. odstoupit od kupní smlouvy před dodáním zboží (pokud již byla objednávka prodávajícím akceptována), a to e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném rovněž v záhlaví obchodních podmínek. V případě, že zásilka již byla expedována k dodání kupujícímu a prodávající tuto skutečnost doloží, nese kupující náklady na dopravu.

 

  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do doby převzetí zboží kupujícím, tj. prodávající si vyhrazuje právo nerealizovat (zrušit) objednávku, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po zrušení objednávky kupní cenu, pokud již byla uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, z něhož byla kupní cena zaslána, anebo jiným způsobem po předchozí dohodě s kupujícím.

 

  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.

 

5.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.   Ceny zboží jsou na webovém rozhraní uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů na dodání. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, změny sazeb daní a poplatků, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 

5.2. Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce jako místo dodání zboží (účtován tarif za službu 35,-Kč) – kupující uhradí částku v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce;

 • tzv. ePlatbou prostřednictvím platební brány GoPay (prostřednictvím platební karty, resp. online platbou u bankovních ústavů uvedených v objednávkovém formuláři);

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

 • ČR číslo účtu: 2901892922/2010

 • EUR číslo účtu: 2401892926/2010
  IBAN: CZ7120100000002401892926
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen „účet prodávajícího“). Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky kupujícího.

 

5.3.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (balné a dopravné) ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím, hmotnosti objednaného zboží, celkové ceny objednávaného zboží a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvoleného kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  

 

5.4.     Vyjma ustanovení čl. 5.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem, nepožaduje prodávající od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

5.5.     V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním účtem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5.6.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

 

5.7.     V případě, kdy je zvolena bezhotovostní platba kupní ceny, jakož i v případě, kdy je zvolen osobní odběr zboží na Provozovně prodávajícího, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (čl. 4.5.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

 

5.8. V případě, že si kupující zásilku s objednaným zbožím od prodávajícího nevyzvedne, a tato bude vrácena prodávajícímu jako nevyzvednutá či nedoručená, je prodávající oprávněn nárokovat a vymáhat za kupujícím náklady na dopravu zboží. V případě, že kupující požaduje opakované odeslání zboží, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu jak předchozí náklady na dopravu tak nové náklady na dopravu vzniklé opětovným odesláním objednaného zboží a zároveň požadovat úhradu zboží před jeho opětovnou expedicí kupujícímu. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu e-mailem zálohovou fakturu a teprve po jejím uhrazení je zboží znovu odesláno.

 

5.9.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím.Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

.

5.10. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K EET: podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6.    DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

  1. Zboží je možné si osobně vyzvednout na Provozovně, dodat prostřednictvím dopravní služby PPL(pouze pro ČR) za cenu 99,- Kč.

 

  1. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v procesu objednání zboží, registrace uživatelského účtu, či jinak kupujícím sdělenou.

 

  1. Dodací lhůta činí 10 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. 10 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před předáním věci. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit v dodací lhůtě, nebo zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informovat a v závislosti na volbě kupujícího bude objednávka zrušena nebo bude prodloužena dodací lhůta o dobu nezbytně nutnou k dodání zboží. V případě zrušení objednávky prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu po zrušení objednávky kupní cenu, pokud již byla uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, z něhož byla kupní cena zaslána, anebo jiným způsobem po předchozí dohodě s kupujícím.

 

  1. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění Provozovna prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno (místo určení). Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu dopravcem provádějícím dopravu, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, kdy zároveň je kupujícímu umožněno uplatnění práv proti přepravci.

 

  1. Náklady na dodání, stejně jako případné náklady spojené s balením zboží, jsou smluveny v době objednání zboží, ceny jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a jsou splatné společně s kupní cenou.

 

  1. V případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko poškození zboží při dopravě zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

  1. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

 

  1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je povinen popsat nedostatek/tky v protokolu o převzetí zásilky, jinak se nemůže dovolávat nároků z poškození zásilky v průběhu přepravy.

 

  1. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

  1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a Reklamační řád.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

  1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

  1. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

  1. Vzhledem k charakteru dodávaného zboží – potravinové a výživové doplňky – kdy se jedná o zboží s omezenou dobou minimální trvanlivosti/dobou spotřeby (použitelnosti), která je na zboží vždy vyznačena, platí, že po tuto dobu prodávající poskytuje záruku za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady jakosti zboží v době vyznačeného data minimální trvanlivosti/data spotřeby (použitelnosti) zboží. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění/záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

 

  1. Vadou zboží není:

 • změna jakosti zboží, jež vznikla v důsledku překročení doby minimální trvanlivosti/doby spotřeby (použitelnosti) zboží;

 • změna jakosti zboží, jež vznikla užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;

 • změna jakosti zboží v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám prodávající;

 • změna jakosti zboží v důsledku živelní události či vyšší moci

 

  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

  1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží. 

 

  1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, resp. že zboží bylo dodáno v neodpovídajícím množství, míře či hmotnosti, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti osobně či písemně na Provozovně prodávajícího, písemně na adrese sídla prodávajícího, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek či telefonicky na tel. čísle uvedeném rovněž v záhlaví obchodních podmínek. Na nedůvodně pozdější oznámení nebude brán ze strany prodávajícího zřetel.

 

  1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně či písemně na Provozovně, písemně na adrese sídla prodávajícího, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek či telefonicky na tel. čísle uvedeném rovněž v záhlaví obchodních podmínek. 

 

  1. Práva z odpovědnosti za vady: S ohledem na charakter dodávaného zboží nepřipadá v úvahu užití ustanovení občanského zákoníku o výměně pouze součásti zboží, jakož ani ustanovení o možnosti odstranění vady opravou věci. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.4 obchodních podmínek, může tak kupující požadovat:

 

 • nebylo-li dodáno zboží v předpokládaném množství, míře či hmotnosti, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží;

 • neodpovídá-li zboží svou jakostí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

  1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy a tuto vadu neoznámil prodávajícímu způsobem uvedeným v čl. 7.11 obchodních podmínek bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do jednoho pracovního dne v případě převzetí zboží na Provozovně prodávajícího, resp. nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do místa určení, je-li zboží kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.

 

  1. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:

 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (čl 7.5 obchodních podmínek), resp. v případě vad množstevních, hmotnostních ve lhůtě dle čl. 7.9. obchodních podmínek;

 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím;

 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

 

  1. Pravidla reklamačního řízení upravuje podrobně Reklamační řád prodávajícího uveřejněný na webovém rozhraní obchodu, a to jak v případě uplatnění práv z vadného plnění, tak v případě uplatnění práv ze záruky za jakost.

 

 8.    PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

  1. Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, dopravy či stravování, nedodává alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny, periodika nebo časopisy, ani digitální obsah.

 

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

  1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy uveřejněný prodávajícím na webovém rozhraní obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující předat osobně na Provozovně prodávajícího či na Provozovnu zaslat písemně anebo zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího, anebo zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví obchodních podmínek.

 

  1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (tj. zasláno nebo předáno zpět) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, pak v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží, do čtrnácti (14) dnů od ode dne předání zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, a to i prostřednictvím zápočtu oproti nové faktuře (kupní ceně) v případě dalšího nákupu u prodávajícího, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

  1. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.   O ochraně osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a problematiky cookies, je pojednáno v samostatné záložce webového rozhraní obchodu označené jako „Ochrana osobních údajů, zejména v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů, zásady zpracování osobních údajů“. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz.

 

10.    DORUČOVÁNÍ

 

10.1.   Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při procesu uzavírání kupní smlouvy, zakládání uživatelského účtu, resp. na elektronickou adresu uvedenou ve stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy.

 

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.3.  INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coic.z

 

11.4.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.5.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.6.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

11.7.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

11.8.   Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument ke stažení na webovém rozhraní obchodu.

 

11.9.  Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 20.4.2021.

 

V Poděbradech, dne 14.4.2021

 

DPFS trust s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Affiliate program